Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i verksamheten hos Harry Fogels Åkeri AB är att säker­ställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.

Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för med­arbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

Det ligger i intresse för Harry Fogels Åkeri AB att samtidigt som vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö. Vår viktigaste resurs, personalen, ska trivas i sitt arbete och inte utsättas för onödiga risker. De övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i företagets verksamhet är att:

 • arbetet ska vara stimulerande för alla anställda
 • säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall
 • vår arbetsmiljö ska vara så bra att alla ska kunna arbeta kvar till pensionen
 • när vi genomför förändringar i vår verksamhet ska vi hela tiden sträva efter att arbetsmiljön förbättras
 • i det dagliga arbetet ska varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan att också vara upp­märk­sam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö eller hota den yttre miljön
 • alla fordon ska, inom rimliga gränser, vara utrustade med den ergonomiska utrustning som finns att tillgå på marknaden
 • alla personal på kontoret ska, inom rimliga gränser, ha tillgång till ergonomisk kontorsutrustning efter behov
 • företaget ska tillhandahålla de hjälpmedel som arbetet kräver, t.ex. truck, pallyftare m.m. för arbetare och t.ex. handledstöd m.m. för kontorspersonalen
 • varje anställd ska visa personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan även rapportera om risker i arbetet.

Gemensamt ska vi verka för en god arbetsmiljö.

Detta uppnår vi genom att:

 • följa lagar och andra arbetsmiljökrav inom samhället och från våra uppdragsgivare
 • löpande informera och utbilda personalen i säkerhetsfrågor
 • personalen har ansvaret att rapportera fel och brister till ansvariga
 • kontinuerligt undersöka och förebygga risker i det dagliga arbetet
 • motverka kränkande särbehandling
 • erbjuda tydliga rutiner för det löpande arbetet och systematisk följa upp dessa rutiner

Att vara motiverad, förstå sitt ansvar och att kunna påverka sin egen situation är viktiga delar för att trivas med sitt arbete. Därför arbetar vi för att all personal ska:

 • ta del av och ge sina synpunkter på företagets rutiner och arbetsfördelning
 • förstå sina arbetsuppgifter och ta ansvar för dessa
 • ta del av löpande information och nyheter från ledningen
 • få stöd att utveckla sin kompetens efter behov

Allvarliga tillbud och olyckor på arbetsplatsen och i trafiken ska, utan dröjsmål, rapporteras till Arbets­miljöverket.

Arbetsgivaren, d v s den som råder över arbetsstället, har alltid huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

Uppgiften och ansvaret att tillse att arbetsmiljön är sund och säker kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en delegering.

Problem och frågeställningar inom arbetsmiljöområdet handläggs av arbetsgivaren på samma sätt och samtidigt som normala/vardagliga driftsfrågor.