Alkohol- och drogpolicy

 • Verksamhet hos Harry Fogels Åkeri AB ska vara alkohol- och drogfri.
 • Harry Fogels Åkeri AB kräver av sina anställda att helt avstå från all befattning med narkotika såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras därför inte i någon form av företaget.
 • Harry Fogels Åkeri AB kräver av sina anställda att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass.
 • Alla inom företaget är ansvariga för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
 • Om förare ertappas påverkad i tjänst och om detta leder till att körkort indrages, kan detta i sin tur leda till avsked om ej lämplig omplacering kan ordnas.

Handlingsplan för missbruk av alkohol- och droger

 • Vid misstanke om att en anställd är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef omedelbart underrättas. Anställd som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad ska, om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt, genomgå ett alkohol- eller drogtest. Arbetsgivaren har rätt, utan föregående varning, slumpmässigt utföra alkohol-/drogtester av anställda i tjänst.
 • Anställd som är påverkad ska skickas hem under betryggande former och någon ska följa den anställde hem. Frånvaron är inte lönegrundande.
 • Den anställde ska uppmanas att komma tillbaka opåverkad nästa dag. Om den anställde uteblir och inte hör av sig per telefon är närmaste chef ansvarig för att den anställde kontaktas.
 • Närmaste chef ska ha ett samtal dagen efter i syfte att ta reda på om det var en engångsföreteelse eller tecken på allvarligare missbruksproblem.
 • Krav på förändring ska ställas och vid behov ska en rehabiliterings- eller behandlingsplan upp­rättas. Ett behandlingskontrakt kan skrivas mellan företaget och den anställde.
 • Om företagets alkohol- och drogpolicy inte följs kan en skriftlig varning komma att utdelas.
 • Fortsatt missbruk, vägran till rehabilitering eller avbruten behandling kan leda till förhandling om uppsägning.
 • Fordonsmonterade alkolås alternativt nyckelskåp med integrerat alkolås kommer på sikt att användas för att öka trafiksäkerheten och minimera risken för missbruk bland företagets anställda.

Policyn antagen 2009-09-09

Ledningen på Harry Fogels Åkeri AB