Trafiksäkerhetspolicy för Harry Fogels Åkeri AB

Företagsledningen i Harry Fogels Åkeri AB har antagit följande trafiksäkerhetspolicy med målet att skapa en säker trafik- och arbetsmiljö samt tjäna som föredömen i trafiken.

 • Transporterna skall planeras så att förarna alltid kan följa gällande hastighetsgränser och övriga trafikregler.
 • Transporterna skall planeras så att laglig lastvikt inte överskrids och att laglig fyllnadsgrad kan hållas.
 • Förarna följer lastsäkringsbestämmelserna.
 • Förarna följer gällande lagstiftning rörande arbetstider samt kör- och vilotider.
 • Alla förare använder alltid bilbälte.
 • Alla förare är alltid i god kondition under arbetet. All alkohol- och droganvändning är absolut förbjudet.
 • Vid trafikplanering gör man lämpliga vägval med tanke på:
  - godkända och rekommenderade vägar för farligt gods
  - tillåtna fordonsvikter
 • Förarna använder en defensiv körstil och iakttar övrig trafik.
 • Förarna håller ordentliga avstånd till framförvarande fordon.
 • Förarna beaktar väglaget vid vinterförhållanden och avbryter färden om väglaget innebär en säkerhetsrisk.
 • Förarna undviker att köra på vägrenen.
 • Förarna planerar körningen, tar raster och vilar i tid.
 • Förarna undviker att använda mobiltelefon när fordonet är i rörelse.
 • Förarna försäkrar sig om att fordon är trafiksäkert och har nödvändig trafiksäkerhetsutrustning.
 • Förarna omgående rapporterar skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning och/eller verkstad

I konsekvens med denna policy kan arbetsgivaren komma att på förfrågan från polisen lämna ut namn på medarbetare som bryter mot hastighetsbegränsningar och fotograferas av Vägverkets hastighetskameror