Transportskyddspolicy för Harry Fogels Åkeri AB

I lagen och förordningen har införts bestämmelser om transportskydd. Med ”transportskydd” avses de åtgärder eller insatser som skall vidtas för att minimera stöld eller obehörigt förfarande med farligt gods, som kan innebära fara för personer, egendom eller miljö.

Harry Fogels Åkeri har för sina transporter av farligt gods beslutat följande:

  • Farligt gods får endast hanteras av legitimerad/känd personal som har utbildning enl ADR-S.
  • Lastytan kontrolleras för undvikande av skador på gods. Kontrollera även godssäkringsutrustning.
  • Obehöriga får ej följa med under transport.
  • Tala aldrig om lastens innehåll med någon.
  • Onödiga stopp skall undvikas på vägen. Måste stopp ske skall säker uppställningsplats användas. Finns inte sådan ska allt göras för att försvåra obehörigt intrång i fordonet och dess lastutrymme. Lämnas fordonet ska det låsas och nyckeln tas med.
  • Helguppställning sker på åkeriets säkra uppställningsplats.
  • Var uppmärksam på allt som verkar konstigt och avviker från det normala. Rapportera till åkeriet.